Medlemsorganisasjoner

Er du interessert i politikk, religion, sjakk eller miljøvern? Organisasjonene som er medlem i UngOrg har aktiviteter som spenner over det meste. Barne- og ungdomsorganisasjoner er en viktig arena for læring, nye venner og demokrati.

Sist oppdatert: 1.6.2017

Acta – barn og unge i Normisjon, region øst
web: acta.as facebook: facebook.com/actanormisjon
Acta er en barne- og ungdomsorganisasjon innenfor Den norske kirke, under moderorganisasjonen, Normisjon. På landsplan har Acta nærmere 23.000 medlemmer. I Oslo er det cirka 40 ulike lokale fellesskap i alle slags former og aldersgrupper fra barn og tenåringer til ungdom og familie. Målet er uansett det samme – å lage møtepunkter hvor tro, fellesskap og mennesker kan vokse! Vi driver også et omfattende leir- og ledertreningsarbeid.

Albansk Ungdom i Oslo
web: alb-ung.no facebook: facebook.com/albung
Albansk Ungdom (AU) er et samlingspunkt for albansk ungdom og studenter og skal med ulike aktiviteter og arrangementer være med på å fremme Albansk kultur og språk. Gjennom AUs arbeid er organisasjonen en bidragsyter til albansk ungdoms integrering, og bevaring av albansk kulturen, verdier og tradisjoner. Albansk Ungdom skal ivareta og fremme interesser av sosial, faglig og kulturell karakter for ungdom med albansk bakgrunn og/eller interesser, og spre motivasjon til høyere utdanning blant albansk ungdom i Norge. AU skal fungere som en aktivitet og interesseorganisasjon. AU arrangerer ulike sammenkomster slik som temakvelder, kinokvelder, seminarer, konserter, fester, ulike kurs m.m.

AUF i Oslo
web: auf.no/fylkeslag/oslo/ facebook: facebook.com/AufIOslo
AUF er ungdomsorganisasjonen til Arbeiderpartiet. AUF har over 8000 medlemmer på landsbasis, og er dermed Norges største partipolitiske ungdomsorganisasjon.  AUF i Oslo har fått valgt inn representanter  i bydelsutvalg, i bystyret, og på Stortinget. De er der for å fremme den politikken AUF i Oslo fører. AUFs visjon er at enkeltmennesker sammen skal skape et trygt og rettferdig samfunn, der økologi settes foran økonomi, og menneskelige verdier foran materiell velstand.

Blå Kors Ung
web: blakors.no  facebook: facebook.com/blakorsungnorge
Blå Kors ung har er barne- og ungdomsorganisasjonen til Blå Kors Norge. De har som formål å drive rusforebygging mellom ungdom via aktiviteter. BKU driver også påvirkningsarbeid nasjonalt.

CISV Oslo & Akershus
web: cisv.no/osloakershus facebook.com/CisvOsloAkershus
CISV er en internasjonal fredsutdannende organisasjon etablert i over 50 land i samtlige verdensdeler. CISV arbeider hovedsakelig med barn og ungdom fra 11 år og oppover. Vi søker å bidra til at deltakerne på våre aktiviteter utvikler seg til ansvarsfulle fordomsfrie verdensborgere. Dette gjør vi ved å tilby dem en personlig opplevelse med tverrkulturell kommunikasjon og samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For å oppnå dette arrangerer vi leire og utvekslinger av ulik art. Organisasjonen er religiøst og politisk uavhengig, og arbeidet gjøres på frivillig ulønnet basis. I Norge heter organisasjonen CISV Norge

DNT – ung Oslo
web: dntung.no/oslo facebook: fb.com/dntungoslo
DNT ung Oslo er et lokallag for ungdom i Den Norske Turistforening. Vi jobber for at ungdom mellom 13 og 26 år skal ha tilgang på et variert og spennende tilbud innen friluftsliv. Gjennom hele året arrangerer vi turer og kurs i fjellet og marka. Så uansett om du er interessert i fotturer i fjellet, kano eller kajakk, klatring, toppturer, avslappende turer, hytte- eller teltturer, skiturer eller brevandring, har vi et tilbud til deg. Du trenger ingen erfaring for å delta. Bli med på tur!

Ebnae Ehl Al Beit
Ebnae Ehl Al Beit er en ideell og frivillig barne- og ungdomsorganisasjon som holder seg til Islam. Organisasjonen har aktiviteter som fremmer samarbeid og integrasjon i Norge og som også bevarer Islams oppfatning. Medlemskap er åpent for alle som har respekt for seg selv og andre.

Elevorganisasjonen i Oslo
web: elev.no/oslo facebook: fb.com/EOOslo/
Elevorganisasjonen er Norges største ungdomsorganisasjon: Interesseorganisasjon for elever og lærlinger under videregående opplæring 349 medlemsskoler over hele landet (144 000 elever) Partipolitisk uavhengig. Alle fylker har sitt eget fylkesstyre som velges på årsmøtet, av medlemsskolene. På årsmøtet vedtar fylket egne vedtekter, arbeidsprogram, uttalelser og budsjett. Fylkesstyret skal sørge for god kontakt med elevrådene og har ansvar for gjennomføringen av arbeidsprogrammet. De skal også oppfølge vedtektene, budsjettet og politisk måldokument (vedtatt av elevtinget). I tillegg arbeider fylkesstyret overfor enkeltmedlemmer. Så hvis du føler deg urettferdig behandlet er det bare å ta kontakt!

Europeisk Ungdom, Oslo
web: europeiskungdom.no  facebook: fb.com/oslo.europeisk.ungdom
Europeisk Ungdom i Oslo er en del av Europabevegelsen som arbeider for å melde Norge inn i EU. I over 50 år har Europabevegelsen arbeidet aktivt for et nært og forpliktende samarbeid i Europa. Initiativet til å skape et fredelig og stabilt Europa på et kontinent som så altfor mange ganger har vært herjet av krig må støttes opp om.

Fantasiforbundet
web: fantasiforbundet.no  facebook: fb.com/fantasiforbundet
Fantasiforbundet er en prosjektbasert kulturorganisasjon som arbeider “for et morsommere og mer fantastisk samfunn”. Organisasjonen utdanner medlemmene i å gjennomføre kulturprosjekter gjennom opplæringsprogrammet Fantasigründerskolen. Alle prosjekter tilknyttet til Fantasiforbundet er uavhengige, men er knyttet til forbundet gjennom en prosjektavtale hvor Fantasiforbundet bidrar med nettverk, skolering og markedsføring. Fantasiforbundets internasjonale kulturprosjekter har en menneskerettighetsdimensjon med særlig vekt på organisasjonsfriheten og retten til å delta i det kulturelle liv.

Framfylkingen
web: framfylkingen.no facebook: fb.com/Framfylkingen
Framfylkingen er LOs barne- og familieorganisasjon. Organisasjonen er landsomfattende, med lag, fylkeslag og et sentralt ledd.

Frikirkens Barn og Unge
web: fribu.no facebook: fb.com/fribu.no
FriBU er Frikirkens barn og unge.  Vi arbeider i samsvar med Den Evangeliske Lutherske Frikirkes teologiske og etiske grunnlag.

Grønn Ungdom
web: gronnungdom.no facebook fb.com/oslogu
Grønn Ungdom er ungdomsorganisasjonen til Miljøpartiet De Grønne. Grønn Ungdoms mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper, og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå dette målet. Grønn Ungdom har, som eneste ungdomsparti i Norge, samme politiske programmer som moderpartiet Miljøpartiet De Grønne.

Humanistisk ungdom Oslo
web: humanistiskungdom.no/oslohu  facebook: fb.com/HUOSLO
Humanistisk Ungdom er en organisasjon for ungdom mellom 15 og 25 år som identifiserer seg med livssynet humanisme. Humanistisk Ungdom er både en interesseorganisasjon for unge humanister, og et livssynsfellesskap for egenutvikling og sosialt samvær.

Hyperion Oslo
web: n4f.no facebook: fb.com/hyperionaust
Hyperion – Norsk Forbund for Fantastiske Fritidsinteresser (N4F) ble opprettet i 2002 for å samle alle fantasirike hobbyer og interesser i et stort og slagkraftig forbund. Hyperion er basert på et frivillig og ikke-kommersielt grunnlag, og er en partipolitisk og religiøst uavhengig interesseorganisasjon. Hyperion har tilknyttet seg over 100 medlemsforeninger som til sammen organiserer over 10.000 medlemmer.

Internasjonal Dugnad
web: internasjonaldugnad.org  facebook: fbb.com/internasjonaldugnad
Internasjonal Dugnad er den norske avdelingen av SCI (Service Civil International) og arbeider for SCIs målsetting om fred og forståelse gjennom praktisk arbeid. Vi har omlag 200 medlemmer i Norge og arrangerer hvert år 4 – 6 internasjonale leirer.

JUBA (Junior- og barneorganisasjonen)
web: juba.org
JUBA er en frivillig barneorganisasjon, startet i 2009. Det fulle navnet er ”Junior- og barneorganisasjonen JUBA”. JUBA er mest for deg som er mellom 6 og 14 år. Men vi har god plass også for andre. Voksne ledere og medhjelpere. Småsøsken og storesøsken. Foreldre og besteforeldre. Vi har plass til alle som vil være med JUBA og lage trygge og spennende fritidsaktiviteter for barn.

Juvente Oslo
web: juvente.no facebook: fb.com/juventenorge
Juvente er en ungdomsorganisasjon av, for og med ungdom som ønsker en verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer. Vi jobber med rusforebygging, ruspolitikk, solidaritetsarbeid og å skape gode, trygge og inkluderende ungdomsmiljøer over hele landet!

Kristen Idrettskontakt, Oslo
web: krikoslo.no facebook: fb.com/krik.oslo
KRIK (Kristen Idrettskontakt) er en tverrkirkelig barne- og ungdomsorganisasjon. KRIK er ikke et idrettslag, men et samlingspunkt for kristne- og ikke kristne idrettsglade ungdommer. KRIK ønsker å jobbe for at mennesker skal komme til tro på Jesus, bli bevart i troen og inspirert til kristent liv i idrettslag og menighet.

Landsforeningen Ungdom & Fritid
web: ungogfri.no facebook: fb.com/ungdomogfritid
Landsforeningen Ungdom & Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunale og kommunalt støttede fritidstiltak. Ungdom & Fritid skal: – påvirke planleggingen og utøvelsen av barne- og ungdomspolitikken – arbeide for utbygging av kommunale fritidstiltak, bidra til faglig utvikling av feltet, organisere ulike fritidstiltak for barn og unge i fylkesavdelinger, – gi tilbud om aktiviteter og opplæring til medlemmene, øke kontakten mellom medlemmene regionalt, nasjonalt og internasjonalt og – jobbe med holdningsskapende arbeid blant barn og unge, særlig tiltak som retter seg mot rasisme, vold og bruk av rusmidler.

Lawan, Oslo
web: lawan.no/norsk facebook: fb.com/Lawan-Norge
Lawan Oslo er en del av Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge som er det norske navnet på Yeketi Lawani Demokrati Kurdistani Iran (Yeketi Lawan). Lawan er en verdensomfattende og anerkjent ungdomsorganisasjon med avdelinger i de fleste verdensdelene, spesielt i Europa. Yeketi Lawani Demokrati Kurdistani Iran var den første kurdiske ungdomsorganisasjonen i historien, som var rett mot kurdiske ungdommer. Det Kurdiske Ungdomsforbundet i Norge sitt mål er først og fremst prøve å skape en trygg, meningsfull og utviklende hverdag for den kurdiske minoriteten i Norge, spesielt for barn og ungdommer. For å nå dette målet må samarbeid og samspillet mellom foreldre, offentlige myndighet og andre frivillige organisasjoner styrkes og videreutvikles.

Miljøagentene
web: miljoagentene.no  facebook: fb.com/miljoagentene
Miljøagentene er Norges ledende miljøvernorganisasjon for barn. Miljøagenter oppdager vår fantastiske natur, utforsker sammenhengen mellom mennesker og natur og utfordrer miljøsinkene. Vi arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe.

Misjonsforbundet UNG, NMU- Oslo
web: misjonsforbundet.no/ung facebook: fb.com/Misjonsforbundet.UNG
Misjonsforbundet UNG er en barne- og ungdomsorganisasjon som ivaretar barn og unge i Misjonsforbundets menigheter. VMisjonsforbundet Ung er en demokratisk oppbygd organisasjon med en desentralisert stab. Vi har cirka 6000 medlemmer fordelt på 139 lokale grupper og noen sentrale medlemmer. Gruppene våre driver med lokalt arbeid som søndagsskoler, barnekor, ungdomskor, speider, ungdomsklubber, hobbygrupper osv.

Natur og Ungdom, Oslo
web: nu.no/oslo facebook: fb.com/OsloNU
Natur og Ungdom er den eneste miljøvernorganisasjonen for ungdom i Norge, med omlag 7000 medlemmer fordelt på mer enn 80 lokallag over hele landet. Natur og Ungdoms lokallag jobber for å løse miljøproblemer der de bor. Natur og Ungdom jobber for å stoppe de menneskeskapte klimaendringene og for å ta vare på naturmangfoldet.

NMS U Øst – (Det Norske Missjonsselskaps Ungdom, Region Øst) 
web: nmsu.no/ost facebook: fb.com/nmsuoest
Målet til NMSU er å gje eit levande møte med misjonsarbeidet, slik at barn og unge vert utfordra til å gå aktivt inn som medarbeidarar i Noreg og andre land. Dei vil arbeide for å forvare dei døypte hjå Kristus, vinne nye menneske for Han, og gje næring til trua deira. NMSU driv eit variert arbeid innan barnelag, barnekor, ungdomsgrupper, ungdomskor, teamverksemd, eittåringsteneste, sommarfestivalar, lokale leirar heile året, samt diverse produksjon av materiell.

Norges Aserbajdsjanske Ungdomsforening (NAYO)
facebook: fb.com/nayo
NAYO er en paraplyorganisasjon for en rekke asarbajdsjanske ungdomsorganisasjoner og foreninger i Norge. NAYOs formål er å fremme og bevare det asarbadjanske samfunnet i Norge sin kultur og interesser.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Ung Region Øst
web: nlm.no/nlm-ung  facebook: http://fb.com/regionostnlmung
NLM Ung er ungdomsavdelingen til NLM, og driver et omfattende kristent barne- og ungdomsarbeid i hele Norge.

Norges KFUK-KFUM, Oslo og Akershus krets
web: oak.no  facebook: fb.com/KFUK-KFUM-Oslo-og-Akershus
Oak er Norges KFUK-KFUMs største krets med 3200 medlemmer. Hver uke samles flere tusen barn og unge i lokale samlinger i Oslo og Akershus KFUK-KFUM, som tilbyr et trygt, spennende og morsomt miljø. Aktivitetene varierer fra gruppe til gruppe. Se nettsidene for mer informasjon.

Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag, NKSS Oslo
web: www.nkss.no/region-ost facebook: fb.com/LagetNKSS
Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag kalles ofte Laget. Laget er en kristen ungdomsorganisasjon som arbeider på skoler og studiesteder for å gjøre Jesus kjent så Han blir trodd, elsket og etterfulgt.

Norges Unge Katolikker Distrikt Oslo
web: nuk.no facebook.com: fb.com/norgesungekatolikker
Norges Unge Katolikker (NUK) er en landsdekkende sammenslutning av katolske barne- og ungdomslag som har sitt utspring i de katolske menighetene i Norge. NUK er et fellesskap hvor barn og unge har sin egen plass og kan treffe andre katolikker. NUK som organisasjon baserer sitt arbeid på troskap til Kirken og arbeider i samråd med biskopene på stiftsplan, og sogneprestene i de enkelte menighetene.

Norsk Folkehjelps Sanitetsungdom Oslo
web: folkehjelp.no/Sanitetsungdom facebook: fb.com/nfsanitetsungdom
Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Menneskeverd betyr like rettigheter for alle uansett kjønn, etnisk tilhørighet, religion, alder eller sosial status. Solidaritet og menneskeverd har alltid vært grunnleggende for Norsk Folkehjelp. Nasjonalt og internasjonalt arbeider Norsk Folkehjelp aktivt for å virkeliggjøre visjonen om å bedre den enkeltes levekår og bidra til et mer rettferdig samfunn.

Oslo FpU
web: fpu.no/organisasjon/landsstyret facebook: fb.com/Oslo-FpU
Oslo Fremskrittspartis Ungdom, er Oslos fylkeslag i Fremskrittspartiets Ungdom. Oslo FpU arbeider aktivt med å påvirke politikken og Norge, for en mer liberal tilværelse, med færre statlige reguleringer og skatter.

Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
web: www.kmspeider.no facebook: fb.com/kmspeider
11. oktober 2003 fusjonerte Norges KFUK-Speidere og Norges KFUM-Speidere til ett speiderforbund – Norges KFUK-KFUM-speidere. Da ble også de tre KFUK- og KFUM-kretsene i Oslo slått sammen til en krets. Oslo krets hadde sitt konstituerende årsmøte 7. mars 2004. Vil du bli speider? Liker du å dra på tur i skog og mark, kanskje med overnatting i telt eller hytte? Vil du oppleve spennende aktiviteter som kanopadling, klatring, skattejakt, mørkegjemsel, eller sitte rundt leirbålet og fortelle spennende historier? Vil du lære noe nyttig, som førstehjelp, knuter, kart og kompass, båltenning, eller lage mat på primitivt vis? Vil du være med på aktiviteter hvor du er mye ute, er i bevegelse, gjør morsomme ting og lærer noe nyttig? Da er speideren en aktivitet for deg! Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere har speidergrupper over store deler av Oslo, samt Enebakk, Hakadal og Ski.

Oslo KrFU
web: krfu.no  facebook: fb.com/oslokrfu
KrFU er ungdomsorganisasjonen til Kristelig Folkeparti (KrF). For KrFU handler politikk om å skape et bedre samfunn for alle. Politikk er ikke arenaen for raske penger og fete privilegier. Da bør man nok heller bli flyveleder eller realitystjerne. Politikk på sitt verste er barnslig krangel om uviktige saker. På sitt beste er politikk med på å gjøre verden bedre for tusenvis av mennesker som trenger det. Politikk er viktig på grunn av de store sakene. De gode sakene. Sakene som betyr mer enn litt billigere bensin.

Oslo Kristelige Studentforbund (OKSF)
web: oslo.forbundet.no facebook: fb.com/norgeskristelige.studentforbund
Oslo Kristelige Studentforbund kalles ofte “Forbundet”. Forbundet er et samlingssted for kristne studenter, og et møtested for teologisk tenking og refleksjon.

Oslo metodistungdoms fellesråd
web: metodistkirken.no/mbu/ facebook: fb.com/mbunorge
Oslo metodistungdoms fellesråd er en barne- og ungdomsorganisasjon med et særskilt ansvar for kristen fostring av barn og unge innen Metodistkirken i Norge. Arbeidet skal organiseres og virksomheten rettes slik at det fremmer en levende tro hos barn og unge, hjelper dem til vekst i kjennskap til Jesus Kristus, oppøver dem i gode gjerninger og kristen livsførsel, stimulerer dem til å vinne andre for Kristus, og ta ansvar for seg selv, andre og det arbeid de er en del av. Oslo metodistungdoms fellesråd anser Metodistkirkens Lære og Kirkeordning som sitt teologiske fundament med de presiseringer som fremgår av disse lover.

Norsk Målungdom – Studentmållaget i Oslo 
web: smio.nynorsk.no facebook: fb.com/Studentmallaget
Studentmållaget i Oslo (SmiO) er det største lokallaget i Norsk Målungdom, og organiserer nynorskglade studentar i Oslo. Vi har medlemer på alle dei store utdanningsinstitusjonane i byen. Vi arbeider for at alle studentar i Oslo skal få høve til å bruke språket sitt

Oslo Press
web: press.no facebook: fb.com/Oslo-PRESS
PRESS – Redd Barna ungdom – er en rettighetsbasert, aksjonsrettet organisasjon for ungdom mellom 13 og 25 år. PRESS jobber med saker der barns rettigheter brytes. PRESS fokuserer på årsakene til at barn lider urett.

Oslo Rød Ungdom
web: rødungdom.no/lokallag/Oslo facebook: fb.com/OsloRU
Rød Ungdom er ungdomspartiet til Rødt. Vi kjemper for en mer rettferdig verden, en verden uten rasisme, kvinneundertrykking og noen få veldig rike og mange fattige. I Oslo Rød Ungdom kan du være med på å endre samfunnet, gjennom aksjoner, demonstrasjoner, og å lære mer om hvordan verden fungerer. Du får være med å påvirke, samtidig som du møter masse likesinnede mennesker og lærer masse.

Oslo Røde Kors Ungdom
web: rodekors.no/ungdom facebook: fb.com/OsloRodeKorsUngdom
Sveitseren Henri Dunant grunnla Røde Kors-bevegelsen. Dunants tanker om at sårede og skadde i krig bør få hjelp, uavhengig av hvilken side man tilhører, dannet grunnlaget for en organisasjon og en ideologi som i dag er utbredt over hele verden.

Oslo Senterungdom
web: senterungdommen.no/fylkeslagene/oslo facebook: fb.com/Oslo-Senterungdom
Oslo Senterungdom er Senterpartiets ungdomsorganisasjon i Oslo. Vi engasjerer oss for å kjempe for det vi tror på. Alt ifra internasjonal politikk, til lokale saker i Oslo. Samtidig liker vi også en sosial stund! Har du en sak du brenner for? Vil du være med å påvirke samfunnet? Bli medlem da vel!

Oslo Sjakkkrets Ungdom
web: ungdom.oslosjakk.no
Oslo Sjakkrets Ungdom (OSU) har sjakkopplæring- og turneringer for over 2000 barn og unge i Oslo. Klubbene i OSU er spredt ut over hele byen, så det er ganske sikkert en klubb i nærheten uansett hvor du bor. Mer informasjon finnes på kretsens hjemmeside.

Oslo Sosialistisk Ungdom
web: su.no/organisasjon/kontakt facebook: fb.com/Oslo-Sosialistisk-Ungdom
Oslo SU er fylkeslaget i Sosialistisk ungdom som holder til i hovedstaden.Vi har flere lokallag i Oslo, og det er bare å ta kontakt om du ønsker kontakt med ditt lokallag. Se nettsiden for mer informasjon

Oslo Ungdom Mot Narkotika
web: umn.no facebook: fb.com/UngdomMotNarkotika
Er du mot narkotika er vi organisasjonen for deg, uansett alder egentlig!

Oslo Unge Høyre
web: oslo.ungehoyre.no facebook: fb.com/osloungehoyre
Unge Høyre er ungdomsorganisasjonen til Høyre. Vi vil at politikere skal bestemme mindre og du skal bestemme mer over ditt eget liv.

Oslo Unge Venstre
web: ungevenstre.no/fylkeslag/oslo facebook: fb.com/oslouv
Unge Venstre er ungdomsorganisasjonen til Venstre. Som medlem i Oslo Unge Venstre kan du diskutere, overbevise og bli overbevist. Være med på å skape morgendagens politikk. Gjennom vårt nære samarbeid med Venstres folkevalgte i Oslo, har vi til og med reell mulighet til å få gjennomslag for det vi tror på, og påvirke det samfunnet vi har meninger om.

Oslo-Akerhus Søndagsskolekrets
web: sondagsskole.no facebook: fb.com/Sondagsskolen
Søndagsskolen Norge (tidligere Norsk Søndagsskoleforbund) er en sammenslutning av søndagsskoler og andre kristne barnegrupper. Basis i vårt arbeid er Bibelen og den evangelisk lutherske bekjennelse. Vår visjon er «Jesus til barna».

Oslospeiderne
web: oslospeiderne.no facebook: fb.com/oslospeiderne
Norges Speiderforbunds distriktslag i Oslo heter Oslospeiderne. Vi har 28 aktive speidergrupper som driver et mangfold av aktiviteter.

Pinsemenighetens Ungdomsutvalg i Oslo
PUO har flere hundre aktive ungdommer i Oslo som hver uke møtes for å dele livet sammen. Medlemmene tilhører forskjellige pinsemenigheter rundt om i Oslo. Likt for alle gruppene er at fokuset ligger på Jesus, dele livet sammen og ha det gøy.

Puntland Diaspora Forum
Facebook: fb.com/PuntlandDfOsloNorway
Puntland Diaspora Forum jobber med å formidle informasjon og skape samhandling mellom somaliere og majoritetsbefolkningen ved å etablere platform for læring, samt arrangerer seminarer og informasjonsmesser om Norge til nykommenre til landet og til etnisk nordmenn. Vi engasjere somaliere i Norge til å hjelpe hverandre og seg selv, og til å bidra til å skape et informativt og positivt innrykk av somaliere.

Vi vil ivareta interesser av Puntland Diaspora sine interesser i Norge ovenfor andre offentlige instanser og andre organisasjoner. Vi vil overføre kunnskap og kultur til yngre somaliske generasjoner, og arrangere sosiale og kulturelle sammenkomster for medlemmene. Vi vil delta i bærekraftig utvikling av Puntland i Somalia gjennom satsing på utviklingsarbeid, og foreta forskning og enkeltprosjekter innenfor et vidt spekter av ulike temaer.

ROCKSLO
web: rockslo.no facebook: fb.com/rockslokonserter
ROCKSLO er en konsertforening for og med musikkinteressert ungdom i Oslo. Medlemmer opp til 20 år kan være med på en spennende kombinasjon av medvirkning, tilrettelegging og kursing i alt som foregår, før, under og etter et konsertarrangement. ROCKSLO tilbyr gode konsertopplevelser på byens mange, fine scener!

Seksualpolitisk nettferk for ungdom
web: Snuorg.no Facebook: fb.com/SNUorg
Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) er Sex og Politikks nyoppstartede ungdomsorganisasjon. SNU er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for alle ungdommers tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Vi engasjerer oss i spørsmål som omhandler abort, prevensjon, seksualundervisning, seksuell vold, kvinners rettigheter og rettigheter for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Kjernen i vårt arbeid er at hvert individ skal ha råderett over sin egen kropp og ha mulighet til fritt å kunne utfolde sin egen seksualitet. SNU jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å oppnå dette.

Vi er en partipolitisk og religiøst uavhengig organisasjon, og åpne for alle under 30 år. Vi er medlemmer av det internasjonale nettverket Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE).

Senter for Flerkulturell Ungdom, Oslo
web: sffu.no/oslo
SFFU Oslo – Senter For Flerkulturell Ungdom i Oslo er et lokallag av SFFU lokalisert i Oslo øst. SFFU Oslo arbeider med informasjonstjeneste for flerkulturell ungdom om Norge og statens lover, generelle samfunnsregler, plikter og rettigheter. I tillegg jobber SFFU med å gi informasjon om tendensene til negative handlinger i det store samfunnet og beskytte dem mot all rus og kriminalitet. SFFU jobber med å opprette og drive senter, prosjekter, aktiviteter, kurs, seminar etc. om helse, utdanning, jobb, tilpasning til samfunnet, samt håndtering av diskriminering og rasistiske problemer i hverdagen. Dette er for å bidra til å styrke ungdommene sin identitet, selvtillit og ansvar i samfunnet, samt oppmuntre ungdommene til et positivt daglig liv.

Skeiv Ungdom i Oslo og Akershus
web: skeivungdom.no/lokallag/oslo/ facebook: fb.com/SkeivUngdom
Skeiv ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv, uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet. Skeiv Ungdom ble opprettet i 2004 og er ungdomsorganisasjonen til LLH (landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring). Skeiv Ungdom driver med både sosialt og politisk arbeid og er en rusfri arena med aktiviteter for ungdommer opp til 30 år. Skeiv Ungdom har en egen ungdomstelefon der man kan ringe om man lurer på noe angående forelskelse, seksualitet, kjønn og identitet, aktivitetstilbud og sikrere sex. Telefonnummeret er 810 00 277 (åpent søndag til fredag 18.00-22.00).

Somali National Youth Community – SNYC
:facebook fb.com/Somali-National-Youth-Community/
Somali National Youth Community (SNYC) is a Somali youth organization in Norway and all over the world. Somali National Youth Community aims to provide opportunities for the Somali youth to develop themselves as an independent individual. The youth themselves run the organization.

Spire Oslo
web: www.spireorg.no facebook: fb.com/spireorg
Spire er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon. Vi arbeider hovedsakelig med informasjonsarbeid i Norge, og vårt formål er å bekjempe de samfunnsstrukturene som opprettholder en urettferdig fordeling og uheldig forvaltning av økonomiske, sosiale, biologiske og kulturelle rettigheter og ressurser. Dette gjør vi hovedsakelig gjennom vårt tverrfaglige arbeid, der vi jobber med å spre bevissthet, kunnskap og å skape engasjement rundt globale problemstillinger knyttet til sammenhenger mellom handel, utvikling, miljø, mat og jordbruk. I Oslo finnes det mange måter å engasjere seg på. Blant annet kan man være med i vår handelsgruppe, vårt internasjonale utvalg, vår kampanjegruppe, eller i våre politiske utvalg. Vår hovedmålgruppe er ungdom mellom 18 og 30 år, men vi ønsker ikke at alder skal være en begrensning for engasjement. Er du engasjert og deler vår politiske oppfatning er du velkommen til å bli med i Spire Oslo.

Språk- og kulturforeningen
web: sprakogkultur.no facebook: fb.com/sprakogkultur
Språk- og kulturforeningen arrangerer ulike aktiviteter, blant annet festivalarrangement, sang- og diktkonkurranser, programmer, seminarer, ekskursjoner, hytteturer, samt kurs innen ulike instrumenter, språk, kunst og håndverk og folkedans. De årlige festivalarrangementene til SKF arrangeres i Oslo, Drammen, Stavanger og Moss. Under festivalarrangementene kan du oppleve fremvisning innen dikt, sang, folkedans, sceneopptredener, kulturmesser, matmesser, konserter og talentshow fra ulike deler av alle verdenshjørner. Språk- og kulturforeningen ble til ut fra ønsket om å vise at man på tross av kulturelle, språklige, etniske og religiøse ulikheter evner å leve sammen, der man finner veien til fred gjennom kunnskap- og kulturutveksling. Foreningen er politisk og religiøs uavhengig med hovedmålgruppe barn og unge, men er åpen for engasjerte i alle aldre

Tsjetsjensk Ungdomsforening
facebook: fb.com/TufTsjetsjenskUngdomsforening
Tsjetsjensk Ungdomsforening (TUF) er en interesse- og aktivitetsorganisasjon for tsjetsjensk ungdom i Norge og for andre med interesse for tsjetsjensk historie, språk og kultur. TUF er en politisk og religiøs nøytral og uavhengig forening. TUF skal ivareta og fremme interesser av kulturell, språklig, faglig og sosial karakter for all ungdom med tsjetsjensk bakgrunn og/eller interesser. TUF skal bidra til utvikling av det tsjetsjensk-norske samfunnet og øke interessen for utdanning og fritidsaktiviteter for personer med tsjetsjensk bakgrunn.

UngDialog
web: ungdialog.no facebook: fb.com/ungdialog/
UngDialog er en gruppe for tros- og livssynsengasjert ungdom som møtes til dialog en gang i måneden. Fokuset ligger på dialog, aktiv lytting og å stille åpne spørsmål, ikke på debatt eller fremme egne synspunkter over andres. Målet er å få en bedre forståelse av hva som driver og er viktig for andre mennesker og seg selv. Dialog om forskjellige temaer gir spennende, hyggelige og utfordrende samtaler, og bidrar til et felleskap på tvers av tro- og livssyn.

Ung i Kor Oslo
web: ungikor.no/oslo  facebook: fb.com/OsloBarneogUngdomskorforbund
Ung i Kor Oslo er et distriktsforbund tilsluttet Ung i Kor og Oslo Musikkråd som arbeider for at flest mulig barn og ungdommer i Oslo skal få muligheten å synge i kor. Ung i Kor Oslo arrangerer årlig en rekke evenementer for unge sangere i Oslo;  aspirantkortreff, korsommerskole, ungdomskorseminar m.m. Ung i Kor Oslo holder også kurs for korenes tillitsvalgte og dirigenter, alt for å gi ungdommene et best mulig kor- og musikkmiljø.

Ung Kirkesang
web: sang.no facebook: fb.com/ungkirkesang
Ung Kirkesang er ein organisasjon av, for og med korsongarar i barne- og ungdomskor knytt til menigheter i heile landet, frå Lista og Lindesnes i sør til Svalbard i nord. Ung Kirkesang arrangerer kurs for korsongarar og dirigentar. Kursa blir arrangert i samarbeid med lokalforbunda, og blir spreidde til alle kanter av landet. Ung Kirkesang gir ut rettleiingshefte og anna materiell til bruk i kora. Noter blir gjeve ut på eige forlag. Ung Kirkesang er ein sjølvstendig og demokratisk organisasjon som blei skilt ut frå Norges Kirkesangforbund 12. oktober 1996. Ung Kirkesang er bygd opp av lokalforbund, eitt i kvart bispedømme i tillegg til Musica Sacra. Ung Kirkesang arbeidar for å betra kåra for korsongen gjennom fagleg og politisk arbeid.

UngKurd
Web: ungkurd.com Facebookside: fb.com/ungkurd
I 1916 ble Kurdistan delt i fire nye stater. Det førte til undertrykkelse og assimilering av kurdere overalt. Ungkurd Norge er en felles plattform for kurdisk ungdom. Vi fokuserer på språk, kultur, aktivisme og utvikling av kurdiske ungdommer i Norge. Ungkurd består av engasjerte og frivillige ungdommer som vil være en del av samfunnsbildet. Våre hovedmål er veldig enkle: fremme kurdernes sak, drive aktivisme og utvikle engasjerte ungdommer.

Ungdom mot EU i Oslo
web: umeu.no facebook: fb.com/osloumeu
Ungdom mot EU er en landsdekkende, tverrpolitisk og antirasistisk ungdomsorganisasjon. Vi er en frontorganisasjon for ungdom som jobber mot norsk EU-medlemskap og for å si opp EØS- og Schengen-avtalen.

 

Observatørorganisasjoner:

Oslo AKKS

Tilbake til toppen

Print ut denne siden

Vil din organisasjon ha besøk av UngOrg

Organisasjon*

Epostadresse*

Emne

Melding