Organisasjonsveiledning

Vi kan hjelpe til med alt fra søknadsskriving og utforming av prosjekter til inkluderingsarbeid og organisasjonsutvikling. Ta kontakt med oss hvis det er noe du trenger veiledning eller hjelp til.

For å avtale veiledningstime med UngOrg, ta kontakt med en av våre ansatte. Kontaktinformasjon finner du her.

På denne siden finner du tips til hvordan du kan gjøre ulikt organisasjonsarbeid. Her finner du maler på ulike dokumenter som du kan få bruk for i arbeidet.

Hvordan ha gode styremøter

Dere bestemmer selv hvor ofte dere vil ha møter, men for at de skal bli så bra som mulig kan det være greit å bli enige om noen rutiner eller regler for hvordan møtet skal gjennomføres.

Det kan være lurt å sette av datoer for møter tidlig. Dette kan dere for eksempel bli enige om på et møte på begynnelsen av hvert halvår. Hvis dere setter av møtedatoene tidlig er det større sjanse for at alle kan delta på møtene.

Hvis dere sender ut en agenda for hva dere skal ta opp på møtene i forkant av møtet, er det lett for alle som skal delta å forberede seg til møtet. Dette kan for eksempel den som leder styret sende ut i forkant.

Møtene blir best hvis alle som skal delta på møtet er litt forberedt. Derfor er det lurt at agendaen for møtet blir sendt ut i forkant og at man avtaler hvis det er noen som skal forberede noe spesielt til møtet.

Gå gjerne gjennom ansvarsfordelingen på møtene, da er det lettere å sjekke at dere er i rute med arbeidet.

Det kan være lurt å skrive referat fra møtene og sende det ut i etterkant av møtet. På den måten husker dere hva dere bestemte på møtet, og de som ikke kunne delta har muligheten til å se hva som ble diskutert og bestemt.

Strategi

Når man har mange ulike oppgaver som man skal utføre, kan det alltid være greit å lage en strategi for hva man vil oppnå, og hva man skal gjøre for å få til det man vil oppnå.

Det kan være greit å lage en strategi for en avgrenset tidsperiode, f.eks. for et halvår. Det kan gjøre det lettere å finne ut om man gjør de tingene man trenger for å oppnå målet for arbeidet og det hjelper dere med å strukturere arbeidet.

Det første man bør tenke gjennom er “hva har vi lyst til å oppnå?”. Det kan være så mangt, og varierer veldig ut fra hva man arbeider med osv.

Når man har bestemt seg for hva man vil oppnå, er det lurt å bruke god tid på å komme på alle de gode og kreative ideene til hva dere skal gjøre for å oppnå målet deres.

Her finner dere et eksempel på hvordan en strategi for arbeidet kan se ut.

Når man har laget en strategi kan det være lurt å lage en mer detaljert plan som sier mer konkret om hvem som skal gjøre hva og nøyaktig når det skal gjennomføres.  Det kan man gjerne fylle inn i dette “hvem, hva, når-arket”.

Oppfølging av lokallag

I demokratiske organisasjoner utgjør lokallagene selve grunnstammen. Det er i lokallagene at de fleste starter sitt arbeid i organisasjonen. Derfor er det viktig at lokallagene fungerer så bra som mulig. Det kan dere hjelpe dem med!

Om lokallagene skal fungere bra trenger de ofte hjelp og oppfølging. Hjelp til å legge strategi, og ta de lure valgene i arbeidet sitt. Gi dem ros og oppmuntring, så de ikke gir opp når ting går dem i mot.

Dette er en av fylkesstyrets aller viktigste oppgaver. Det er fylkesstyret som er nærmest lokallagene i deres fylke, og har best forutsetninger til å gi dem den hjelpen de trenger.

Det kan være lurt å fordele lokallagene i fylkesstyret, alle får et ansvarslokallag som man har jevnlig kontakt med. Dra gjerne på besøk og gjør ting sammen med lokallaget. Er det noen lokallag som står fast i arbeidet sitt, snakk om dem på fylkesstyremøter, slik at dere sammen kan finne ut hvordan dere på best mulig måte kan hjelpe dem.

Hvordan følge en politisk prosess

Noen organisasjoner arbeider med politisk påvirkningsarbeid for å få gjennomslag i politiske saker. Det kan være så mangt, f.eks. å få bedre leksehjelp for barn og ungdom i fylket, gjøre skoleveien tryggere eller å få billigere kollektivtransport for barn og unge.

Det finnes mange måter man kan påvirke politikk på. Under kommer noen tips:

Valg av sak
Når man skal arbeide for eller mot en spesiell ting er det viktig at dere velger en sak dere er engasjert i og som dere brenner for. Hvis dere ikke har engasjement for saken vil dere fort erfare at der ikke er noe morsomt å arbeide med det, og det skal det jo være.

Skaff dere politisk kunnskap
Finn ut hvem som bestemmer i saken. Det er også lurt å sjekke hva de ulike partiene har ment eller sagt om denne eller lignende saker tidligere. Slik kan dere finne allierte politikere, som dere kan kontakte for å få vite når saken skal behandles osv.

Følg med
Det er ikke alltid at saken dere jobber med er veldig synlig i media og at det blir slått stort opp i avisen når den skal behandles i bystyret. Derfor kan det være lurt å følge med på kommunens hjemmesider, og ringe kommunen om hvordan det går med saksbehandlingen. På den måten slipper dere også å arbeide med en sak som f. eks. allerede er avgjort.

Ha troverdighet til saken
Når dere skal arbeide med en sak er det viktig at dere har troverdighet, da kan det være lurt å lese seg litt opp på saken, slik at dere kan svare på eventuelle spørsmål dere måtte få, og at dere klarer å overbevise folk dere snakker med om at dere har rett.

I møte med politikere
Det er viktig at politikere og andre personer dere møter for å snakke om saken har tillit til dere. Da er det viktig å fremstå ryddige og høflige og å komme tidsnok til møter osv. Når dere skal møte politikere kan det være lurt å ha med et notat på maks én A4-side der dere presenterer saken, med alle fakta og noen få gode argumenter.

Ha perspektiv
Vis at dere kan se saken fra flere sider. Ha forståelse for motargumenter, og forbered deg på å svare på dem. Kanskje kan du komme med flere enn ett forslag til hvordan en sak kan løses, det er et godt utgangspunkt for dialog. Husk på at ulike argumenter er viktige for ulike politikere. En politiker fra Sosialistisk Venstreparti vil mest sannsynlig synes at andre argumenter er viktigst enn de argumentene som er viktigst for en Høyre-politiker.

Vær synlige
For å vinne saker er det ofte viktig å være synlig i media. Da får mange høre om saken, og det blir lettere å konfrontere de som skal ta en avgjørelse i saken.

Husk å følge med på mediesaker som er aktuelle for det man jobber med. Kanskje en av bydelsavisene skriver om saken. Da er det lurt å følge med på ringe avisa å be om å få komme med en kommentar til saken. Skriv leserbrev om saken dere arbeider med, og få media til å dekke arrangementer og møter dere har knyttet til saken dere arbeider med.

Jo mer dere er i media, jo mer kjent blir organisasjonen deres og jo lettere blir det å komme mer i media seinere. Etter hvert begynner avisa å ringe dere i stedet for at dere må ringe dem!

Starte en ny organisasjon?

Det er mange ting å tenke på når man ønsker å starte en ny organisasjon. Her kommer litt informasjon og gode råd til deg som ønsker å starte en ungdomsorganisasjon.

Interimsstyre
Interimsstyret er ”grunnsteinen” til oppstart av ny organisasjon. Interimsstyret er et midlertidig styre som skal jobbe frem til organisasjonens første årsmøte.
Når det opprettes et interimsstyre bør det minst være tre medlemmer eller flere, dette for å sikre en god oppgavefordeling og demokratiske prosesser. Oppgavefordelingen mellom medlemmene kan være akkurat som dere ønsker og synes er hensiktsmessig, men tradisjonelt har et styre følgende oppgaver: leder, sekretær, kasserer/økonomiansvarlig og styremedlemmer.

Forarbeid til første årsmøte
Interimsstyret bør jobbe med frem til konstituerende årsmøtet med følgende oppgaver:
Arbeidsprogram – Et arbeidsprogram er viktig for da har nytt styre et mål å jobbe etter, som er vedtatt av årsmøtet.
Budsjett – Et budsjett er veiledende, men det er viktig for et styre å ha økonomiske rammer å jobbe ut ifra. Arbeidsprogrammet og budsjettet skal alltid reflektere hverandre. Budsjettet bør inneholde anslagsvise utgifter og utgifter, og budsjettet bør gå i balanse
Vedtekter – Vedtektene er organisasjonens «lover» og beskriver hvordan organisasjonen skal drives. Ved hjelp av vår vedtektsgenerator kan dere lage deres egne vedtekter.

Valg – Interimsstyret kan enten oppnevne en valgkomite eller gjøre jobben selv, men forslag til nye styremedlemmer må på plass til årsmøtet.
Innkalling – Innkalling til årsmøtet skal kunngjøres i god tid, slik at flest mulig av medlemmene har mulighet til å delta.

Økonomi
For at organisasjonen deres skal ha en bærekraftig økonomi så raskt som mulig kan interimsstyret lage en plan for å sikre organisasjonen inntekter.

nettsidene til Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) finnes det mer informasjon om hvordan du kan starte en organisasjon, og de tilbyr en rekke kurs om organisasjonsarbeid som det kan være lurt å få med seg.

Hvordan skaffe penger?

Du finner informasjon om hvordan dere kan skaffe penger til drift av fylkeslaget og hvordan dere kan skaffe penger til ulike prosjekter under «Støtteordninger og frister»

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden

Vil din organisasjon ha besøk av UngOrg?

Organisasjon*

Epostadresse*

Emne

Melding