Støtteordninger og frister

Her finner du en oversikt over ulike støtteordninger som kan passe for barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo. Vi bistår gjerne våre medlemsorganisasjoner med råd og hjelp knyttet til søknadsprosesser!

Vi får ofte spørsmål om hvor det kan søkes penger fra. Vi har forsøkt å lage en kortfattet og lettlest oversikt over støtteordninger som finnes og som egner seg for Oslo-organisasjoner. Ta kontakt med oss om organisasjonen deres har lyst til å starte opp et prosjekt, en aktivitet eller et annet tilbud og lurer på hvordan dere bør gå frem, eller hvis dere har problemer med å finne fram i støtteordningsjungelen! Vi hjelper også til med søknadsskriving hvis dere trenger det.

OBS: UngOrg forvalter ingen støtteordninger selv, så det går ikke å søke penger fra oss. Derimot bistår vi gjerne medlemsorganisasjoner med svar på spørsmål og råd og annen hjelp knyttet til søknadsprosesser!

Aktiv ungdom

Aktiv Ungdom er EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring. Målgruppen er ungdom mellom 13 og 30 år og de som jobber med ungdom. Aktiv Ungdom har disse støtteordningene med felles søknadsfrist 1. februar, 1. mai og 1. oktober:

Gruppeutveksling – Ungdomsgrupper (13-25 år) får støtte til å ta imot eller besøke ungdomsgrupper i andre europeiske land. Dere blir kjent, gjør aktiviteter sammen og lærer om hverandres land og kulturer. Ungdom skal delta aktivt i alle faser av utvekslingen.

Mer info og søknadsskjema

Ungdomsinitiativ – Formålet er å fremme ungdoms kreativitet, virkelyst og initiativ. Aktiv ungdom støtter lokale, nasjonale og internasjonale prosjekter av og med ungdom, slik at dere kan sette deres ideer ut i livet. Dere må være en gruppe på minst 4 ungdommer mellom 15 og 30 år. Prosjektet må være nyskapende, ha en europeisk dimensjon og vare i minst 3 måneder og maksimalt 18 måneder.

Mer info og søknadsskjema

Demokratiprosjekt – Formålet er å stimulere til at ungdom deltar aktivt i demokratiske prosesser gjennom å dele ideer, erfaringer og metoder fra prosjekter og aktiviteter knyttet til ungdomsdeltakelse på lokalt, regionalt, nasjonalt eller europeisk nivå sammen med internasjonale partnere. Frivillige organisasjoner, uformelle ungdomsgrupper og lokale/regionale myndigheter kan søke. Det må være minst 16 deltakere mellom 13 og 30 år. Det må være minst en gruppe i Norge i tillegg til de som søker og minst to grupper fra minst et annet europeisk land.

Mer info og søknadsskjema

Ungdomspolitiske møter –  Formålet er å skape en arena for debatt og dialog mellom ungdom og beslutningstakere slik at ungdom skal kunne uttrykke sine meninger og gjerne komme med konkrete bidrag inn i politiske debatter. Tema for seminaret skal være knyttet til prioriteringene innenfor europeisk ungdomspolitikk eller politiske temaer som er viktige for EU. Møtene kan være nasjonale eller internasjonale. Frivillige organisasjoner og lokale/regionale myndigheter kan søke. I nasjonale møter må det være minst 15 deltakere. I internasjonale møter må det være minst 30 deltakere fra minst fem land. Deltakerne kan være beslutningstakere og ungdom fra 15 til 30 år.

Mer info og søknadsskjema

Opplæring av ungdomsarbeidere – Formålet er økt kompetanse og bedre europeisk samarbeid innen ungdomsarbeid gjennom samarbeid med partnere i utlandet. Målgruppen er de som jobber med ungdom i ungdomsorganisasjoner eller i offentlig sektor. Frivillige organisasjoner, offentlige tiltak og uformelle ungdomsgrupper kan søke. Du kan søke om støtte til disse aktivitetene: jobbhospitering, planleggingsbesøk, evalueringsmøte, studietur, partnerskapsbygging, seminarer, opplæringskurs og nettverksarbeid.

Mer info og søknadsskjema

GjensidigeStiftelsen

Alle kan søke, unntatt til religiøse og partipolitiske formål. Prosjektets tiltak må være aktivitetsskapende og forbyggende. I tillegg bør prosjektet være utviklende og samfunnsbyggende. Søknaden må ha en økonomisk ramme og være tidsbegrenset. Noen år er det tilleggstema.

Søknadsfrist: 15. september.

Mer informasjon og søknadsskjema

LNU

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner forvalter følgende støtteordningene:

Kulturmidlene – Målet er å styrke og stimulere kulturarbeid av, med og blant barn og unge i regi av landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner. Ordningen støtter organisasjoners prosjekter innen musikk, dans, drama, kunst, film, kulturminner samt cross-over av slike uttrykk.

Søknadsfrist: 1. november

Mer info og søknadsskjema

Mangfold og inkludering – Målet er å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet, bidra til økt kunnskap om mangfold, holdninger og deltakelse i lokalmiljø samt utvikle og videreformidle nye metoder og aktiviteter for inkludering. Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge kan søke. Prosjektet må inneholde noe annet enn søkers ordinære aktiviteter eller drift.

Søknadsfrist: 1. mars, 1. juni og 1. oktober.

Mer info og søknadsskjema

Frifond organisasjon – Formålet er å bidra til økt aktivitet i lokallagene i de store nasjonale organisasjonene. Støtteordningen gir tilskudd til sentralleddet til landsdekkende, frivillige og demokratiske organisasjoner som har barne- og ungdomsarbeid som en del av sin virksomhet. Organisasjonenes sentralledd fordeler så disse midlene videre til sine lokale lag.

Søknadsfrist: 15. april

Mer info og søknadsskjema

Frifond barn og unge – Støtteordningen skal stimulere barn og unges aktivitet og deltakelse på lokalt nivå. Ordningen støtter lokal aktivitet av, for og med barn og unge – i lag, foreninger og grupper som står utenfor de nasjonale organisasjonene som får støtte gjennom Frifond organisasjon. Søkergruppen må bestå av minimum tre personer og må arbeide for og med barn og unge under 26 år.

Søknadsfrist: fortløpende vurdering

Mer info og søknadsskjema

Frifond musikk – Støtteordning for musikkprosjekter. Søkergruppen må bestå av minst 3 personer, arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende. Gruppen må ha musikkaktivitet som del av sin virksomhet, arbeide for og med barn og unge under 26 år i lokalmiljøet. Gruppen må ha minimum 1/3 av medlemmene under 26 år. Støtteordningen forvaltes av Norsk Musikkråd.

Søknadsfrist: fortløpende

Mer info og søknadsskjema

Frifond teater – Støtteordning for lokale teater og dansegrupper på amatørnivå. Målsetningen er å øke interessen for teater og dans på lokalt plan. Gir tilskudd til demokratiske frivillige lag, foreninger og grupper med teater og dans som aktivitet og minst 3 medlemmer. Minimum 1/3 av deltakerne i aktiviteten må være under 26 år. Støtteordningen forvaltes av Norsk Teaterråd.

Søknadsfrist: fortløpende

Mer info og søknadsskjema

Nordisk barne- og ungdomskomité

Tilskuddsordningen skal sørge for å styrke den nordiske identitet gjennom å styrke barn og ungdoms deltakelse i aktiviteter som dreier seg om kulturelle, politiske og sosiale spørsmål i Norden, samt å gi barn og unge mulighet for å styrke den nordiske profilen i internasjonale sammenhenger. Ordningen omfatter prosjekttilskudd (seminarer, konferanser, leir, nettsider med mer) og organisasjonstilskudd (planlegging og utvikling av nordisk samarbeid). Barne- og ungdomsorganisasjoner kan søke.

Søknadsfrist: 1. februar, 1. april, 1. september og  1. november

Mer info og søknadsskjema

Nordisk kulturfond

Fondet skal fremme det kulturelle samarbeidet mellom de nordiske landene. Fondet har et bredt kunst- og kulturspekter. Både amatører og profesjonelle kan søke.

Søknadsfrister: 1. februar, 1. april, 1. september og 1. oktober.

Mer info og søknadsskjema

Norsk kulturråd

Norsk kulturråd støtter nyskapende prosjekter som stimulerer til økt kvalitet og aktivitet i kunst- og kulturtilbudene til barn og ungdom. Det kan også søkes om midler til tiltak som fremmer barn og ungdoms egne kulturuttrykk. Støtteordningene omfatter Norsk kulturfond, museer og arkiv, Fond for lyd og bilde, Statens kunstnerstipend og EUs kulturprogram.

Se Norsk kulturråds hjemmesider for mer informasjon

Oslo kommune

Driftsstøtte til barne- og ungdomsorganisasjoner – Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo kan søke kommunen om driftstilskudd. Det settes krav til at organisasjonen er demokratisk, for og med ungdom, åpen for alle, minst 60 % av medlemmene er under 26 år. Dersom din organisasjon oppfyller reglene for tilskudd, vil organisasjonen kunne motta støtte per tellende medlem (støtteberettiget medlem under 26 år). Ved første gangs søknad skal det legges ved vedtekter, beskrivelse av medlemsaktivitet, arbeidsprogram og arbeidsform. De neste årene skal det legges ved årsmelding/årsberetning for grunnlagsåret, eventuelle endringer i vedtektene og beskrivelse av eventuelle endringer i aktivitets eller driftsform, revidert regnskap godkjent av årsmøtet og revisor for grunnlagsåret, revisjonsrapport med bekreftelse på revisorhandlinger og særattestasjon (revisjon av medlemstall), skatteattest og årsmøteprotokoll/årsmøtereferat. Det er viktig å levere alle nødvendige dokumenter og vedlegg innen søknadsfristen hvert år. Ellers kan organisasjonen ikke motta støtte. Husk at en søknad for eksempel for året 2018 sendes innen 1. november året 2017 med bakgrunn i medlemstall for 2016 (grunnlagsåret).

Søknadsfrist: 1. november

Mer info og søknadsskjema

Etableringsstøtte – Nystartede organisasjoner kan søke Oslo kommune om etableringsstøtte. Organisasjoner som søker om etableringsstøtte får utbetalt støtten i maksimalt 3 år. Ved siden av søknadsskjema må dere legge ved utførlig beskrivelse av organisasjonen og fullstendig budsjett. For søkere med eksisterende aktivitet, må det legges ved revidert totalt regnskap for foregående år.

Søknadsfrist: Ingen, men det lønner seg å søke tidlig på året for å være sikker på at midlene ikke er brukt opp.

Mer informasjon og søknadsskjema

Born and raised in Oslo: flerkulturelle skole- og ungdomsmiljøer – Formålet med tilskuddsordningen er å styrke fellesskap blant ungdom på tvers av etniske, kulturelle og religiøse skiller, og motvirke rasisme og diskriminering. Det kan bevilges fra 5000 kroner til 30 000 kroner i tilskudd til enkelttiltak. ”Born & Raised in Oslo” skal bidra til at Oslo skal være en åpen og inkluderende hovedstad med rom for mangfold og livsutfoldelse.

Alle skoler, bibliotek, fritidsklubber, idrettslag og foreninger som arbeider for positive flerkulturelle ungdomsmiljø, kan søke.

Søknadsfrist: man kan sende inn søknader hele året, men siste frist er innsendelse er 1. desember.

Mer informasjon og søknadsskjema

Oslo kommunes generelle oversikt over tilskudd, legater og stipend finner du her

Sparebankstiftelsen DnB NOR

Stiftelsen gir støtte til lokale allmennyttige prosjekter som gir lokalsamfunnet et løft og bidrar til at ildsjeler får realisert sine ønsker, til nytte og glede for mange. Årlig prioriteres det to tema for tildeling.

Søknadsfrist: 1. februar og 1. september

Mer info og søknadsskjema

Trafo.no

Trafo.no er nettsted for ungdom mellom 16 og 22 år. Gir pengestøtte til kreative og kunstneriske prosjekter, samt workshops. Kun enkeltpersoner og ad hoc-grupperinger kan søke. Foreninger, organisasjoner og lignende kan ikke søke.

Søknadsfrist: 1. februar

Mer info og søknadsskjema

Tips og nyttige lenker

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) har laget to sider med tips til hvordan man kan skrive søknader og rapportere på prosjekter man har fått støtte til. Disse sidene er tilpasset LNUs støtteordninger, men fungerer like bra når du skal skrive søknader eller rapporter til andre instanser.

Tips til søknadsskriving

Eurodesk
En informasjonstjeneste rettet mot barn og unge fra 10 til 30 år. Inneholder en oversikt over støtteordninger på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor temaene antirasisme, arbeid i utlandet, demokrati, forskning, helse, informasjonsteknologi, jobbhospitering, konkurranser, kultur, lærere, like muligheter, livslang læring, media, menneskerettigheter, miljø, opplæring, skole, sport, språkopplæring, studenter, studere i utlandet, studiebesøk, trainee, ungdomsarbeidere, ungdomsinformasjon, ungdomsinitiativ, ungdomsorganisasjoner, ungdomsutveksling og vennskapsby.

Legathåndboka
Oversikt over 2.300 fond, legater, stiftelser og andre støtteordninger for utdanning, sosial hjelp, forskning, idrett, kultur og andre formål.

 

Tilbake til toppen

Print ut denne siden

Vil din organisasjon ha besøk av UngOrg?

Organisasjon*

Epostadresse*

Emne

Melding